Kontrast
A A A
Zadzwoń 33 873-10-50 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. E i K Wojtyłów 16, 34 - 100 Wadowice

Misja

Poradnia udziela bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej, w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, dzieciom od momentu urodzenia i młodzieży, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, oraz wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Do statutowych zadań Poradni należy w szczególności:

 • Diagnozowanie dzieci i młodzieży.
 • Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
 • Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Bezpośrednia pomoc dzieciom, młodzieży oraz rodzicom jest udzielana w szczególności w formie:

 • Indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży.
 • Terapii rodziny.
 • Grup wsparcia.
 • Prowadzenia mediacji.
 • Interwencji kryzysowej.
 • Warsztatów.
 • Porad i konsultacji.
 • Wykładów i prelekcji.
 • Działalności informacyjno-szkoleniowej.
 • Udziału w zebraniach rad pedagogicznych.

Zadania Poradni są realizowane we współpracy z:

 • Rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka,
 • Nauczycielami i innymi pracownikami przedszkoli, szkół lub placówek.
 • Innymi  poradniami  psychologiczno-pedagogicznymi   i  poradniami specjalistycznymi.
 • Podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Poradnia współdziała z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

Współdziałanie polega m. in. na:

 • Konsultacjach.
 • Wymianie doświadczeń i informacji.
 • Współorganizowaniu szkoleń, warsztatów, konferencji.
 • Organizowaniu i prowadzeniu wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 • Podejmowaniu innych działań na rzecz dzieci i ich środowiska lokalnego.