Kontrast
A A A
Zadzwoń 33 873-10-50 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. E i K Wojtyłów 16, 34 - 100 Wadowice

Dojrzałość szkolna

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA

Podjęcie przez dziecko obowiązku szkolnego rozpoczyna nowy etap w jego życiu i powoduje szereg zmian związanych z pełnieniem roli ucznia. Dominująca aktywność  zabawowa zostanie zastąpiona przez naukę, która stanie się podstawowym obowiązkiem dziecka. W nowym środowisku, w którym kontrola i pomoc rodzicielska są ograniczone, dziecko musi wykazać się większą samodzielnością i zaradnością oraz zdolnością podporządkowania się ogólnie przyjętym zasadom i normom. W kontaktach z rówieśnikami    i dorosłymi niezbędny jest odpowiedni poziom umiejętności komunikacyjnych i językowych oraz emocjonalno-społecznych. Warunkiem odnoszenia sukcesów w nauce szkolnej   i relacjach rówieśniczych jest osiągnięcie przez dziecko gotowości szkolnej.

Dojrzałość szkolna to taki poziom rozwoju umysłowego, fizycznego, społecznego  i emocjonalnego, który umożliwia dziecku przystosowanie się do nowych warunków, daje mu poczucie satysfakcji z nawiązywanych relacji rówieśniczych, pozwala na sprostanie wymaganiom stawianym przez szkołę oraz osiąganie sukcesów w nauce. Jest to jakby moment równowagi między wymaganiami szkoły a możliwościami dziecka.

Dziecko o prawidłowym rozwoju umysłowym:

 • orientuje się w najbliższym otoczeniu, posiada ogólną wiedzę o świecie;
 • dysponuje adekwatnym do wieku rozwojowego zasobem słów;
 • wypowiada się w sposób zrozumiały, całymi zdaniami, poprawnie gramatycznie;
 • potrafi opowiadać, zadawać pytania, wyrażać własne poglądy, wnioski i oceny;
 • rozumie słownie przekazywane polecenia, informacje oraz czytane treści;
 • jest aktywne poznawczo, chce się uczyć;
 • interesuje się czytaniem i pisaniem;
 • głoskuje wyrazy 3-literowe, dzieli proste wyrazy na sylaby, dokonuje ich syntezy,    wyodrębnia pierwszą głoskę w wyrazie;
 • dostrzega podobieństwa i różnice w obrazkach, układa całość z kilku elementów;
 • odwzorowuje wzory i symbole graficzne;
 • posiada dobrą orientację przestrzenną i kierunkową;
 • potrafi określić stosunki czasowe (zna pory roku, dni tygodnia, pory dnia);
 • układa historyjki obrazkowe w logicznym ciągu przyczynowo-skutkowym;
 • przeprowadza operacje myślowe w oparciu o konkrety.

Dziecko o prawidłowym rozwoju fizycznym:

 • jest zdrowe i ogólnie sprawne ruchowo;
 • posiada dobrą wydolność psychofizyczną i odporność na zmęczenie;
 • zachowuje koordynację i poczucie równowagi w różnych rodzajach aktywności fizycznej;
 • ma prawidłowy chwyt i precyzję ruchów, umożliwiające sprawne posługiwanie się narzędziami pisarskimi podczas wykonywania czynności manualnych  i samoobsługowych, prac plastycznych, ćwiczeń grafomotorycznych.

Dziecko o prawidłowym rozwoju społecznym:

 • jest samodzielne i zaradne w czynnościach samoobsługowych oraz w realizacji zadań wynikających z podejmowanych obowiązków szkolnych;
 • dobrze czuje się w nowym środowisku, nawiązuje prawidłowe relacje z rówieśnikami i osobami dorosłymi;
 • rozumie i akceptuje ustalone zasady i normy postępowania, przestrzega zawieranych umów;
 • potrafi podporządkować się niezbędnym wymaganiom dyscypliny, współdziałać
  z rówieśnikami w nauce, zabawie i pracy;
 • wykonuje zadania na rzecz grupy, dba o porządek w klasie, jest obowiązkowe. 

Dziecko o prawidłowym rozwoju emocjonalnym:

 • wyraża swoje emocje adekwatnie do sytuacji, nie uzewnętrznia ich w sposób gwałtowny, impulsywny;
 • odczuwa więź z grupą, jest wrażliwe na potrzeby innych;
 • prawidłowo reaguje na pozytywne i negatywne uwagi dotyczące zachowania  i postępów w nauce;
 • wierzy we własne możliwości, bez lęku podejmuje nowe zadania, wykazuje odporność na sytuacje trudne, frustrujące;
 • wykazuje zdolność do dłuższego wysiłku, koncentracji uwagi;
 • jest zmotywowane do ukończenia rozpoczętej pracy i wytrwałe w działaniu.

Rozwój psychomotoryczny i społeczno-emocjonalny dziecka nie zawsze przebiega harmonijnie i może być zakłócony wieloma czynnikami wynikającymi zarówno z cech osobniczych dziecka, jak i uwarunkowań środowiskowych. Dlatego też powyższe kryteria oceny dojrzałości szkolnej w przypadku każdego dziecka należy rozpatrywać indywidualnie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat może rozpocząć realizację obowiązku szkolnego na wniosek rodziców jeżeli:

– korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,

– posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną   przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

O odroczenie obowiązku szkolnego w roku szkolnym, w którym dziecko miało rozpocząć edukację w klasie pierwszej wnioskują rodzice dziecka. W takiej sytuacji również potrzebna jest opinia wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Rodzice powinni złożyć wniosek nie później niż do dnia 31 sierpnia w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. O odroczeniu spełnienia obowiązku szkolnego o jeden rok decyduje dyrektor szkoły podstawowej publicznej, w obwodzie której mieszka dziecko. Dziecko, któremu odroczono o rok edukację w pierwszej klasie powinno kontynuować przygotowanie przedszkolne.