Kontrast
A A A
Zadzwoń 33 873-10-50 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. E i K Wojtyłów 16, 34 - 100 Wadowice

Jak przygotować się na pierwszą wizytę?

PRZED PIERWSZĄ WIZYTĄ W PORADNI

Pierwsza wizyta w poradni to zarówno dla dziecka, jak i rodzica/opiekuna, sytuacja nowa. Warto więc przygotować się do takiej wizyty:

 • Do przeprowadzenia diagnozy dziecko powinno być ZDROWE (bez gorączki, kataru, nie w trakcie leczenia i nie bezpośrednio po nim, bez opatrunków gipsowych, itd.). Jeśli dziecko jest chore lub z jakichś innych powodów nie może być badane w danym dniu, rodzic powinien poinformować o tym sekretariat tak, aby inne dziecko oczekujące na wizytę w tutejszej placówce mogło skorzystać z wolnego terminu. Termin kolejnego badania zostanie ustalony ponownie. 
 • Wypoczęte (odpowiednia liczba godzin snu w przeddzień wizyty), po śniadaniu lub z przygotowaną kanapką, którą zje w trakcie przerwy.
 • Przygotowanie do badań – rozmowa z dzieckiem poprzedzająca wizytę w poradni przeprowadzona przez rodzica. Dziecko powinno traktować wizytę w tutejszej placówce jako sytuacje, która ma na celu pomóc mu w jego kłopotach, trudnościach dotyczących nauki lub zachowania.
 • Warto przygotować również takie informacje jak: przebieg rozwoju dziecka od urodzenia do chwili obecnej, moment pojawienia się trudności, informacje o karierze przedszkolnej i szkolnej (jak dziecko radziło sobie w tych okresach) oraz czy w życiu dziecka miały miejsce wydarzenia, mogące mieć wpływ na jego funkcjonowanie (np: pojawienie się rodzeństwa, rozwód/separacja rodziców, choroby dziecka bądź ważnych osób, rozłąki z opiekunami, zmiany miejsca zamieszkania, śmierć bliskich itp.). 

Wszystkie te dane pozwolą zorientować się w sytuacji dziecka oraz podjąć dalsze kroki służące wyjaśnieniu przyczyn zgłaszanych trudności.

REJESTROWANIE WIZYTY DO PSYCHOLOGA, PEDAGOGA LUB LOGOPEDY

Termin wizyty w poradni może ustalić: rodzic, prawny opiekun, pełnoletni uczeń lub szkoła. W tym celu należy dostarczyć:

 • odpowiedni wniosek na badanie (druki do pobrania ze stronie internetowej), na którym należy wpisać powód zgłoszenia np. trudności edukacyjne, trudności wychowawcze, trudności emocjonalne, badanie kontrolne, wada wymowy, skierowanie od lekarza specjalisty,
 • pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przeprowadzenie badania,
 • oceny opisowe dotyczące dziecka, w tym określające dojrzałość do podjęcia nauki (dzieci przedszkolne) oraz inne opinie o uczniu sporządzane przez pedagoga, wychowawcę dziecka, nauczycieli innych przedmiotów, jak również opinie innych osób zaangażowanych w pracę z dzieckiem (terapeuta, surdopedagog, logopeda, rehabilitant, itd.),
 • świadectwa szkolne, w tym informacje o ocenach śródrocznych,
 • karty informacyjne leczenia szpitalnego, informacje o leczeniu specjalistycznym, listę przyjmowanych leków (jeśli dziecko leczy się specjalistycznie), zaświadczenia lekarskie specjalistów dotyczące postawionych rozpoznań,
 • dokumentację psychologiczną – jeśli dziecko było objęte pomocą lub diagnozą psychologiczną poza naszą poradnią.

Dostarczona dokumentacja jest przydatna w analizowaniu przyczyn trudności dziecka, określenia dalszych działań, w tym doboru odpowiednich narzędzi do przeprowadzenia diagnoz.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY NA PIERWSZĄ WIZYTĘ DIAGNOSTYCZNĄ:

 • książeczka zdrowia decka,
 • PESEL dziecka,
 • okulary korekcyjne bądź aparat słuchowy (jeśli dziecko jest w nie zaopatrzone),
 • leki specjalistyczne (jeśli dziecko wymagałoby ich zażycia w trakcie wizyty),
 • uczniowie badani z powodu trudności w pisaniu powinni dostarczyć: zeszyty do języka polskiego, ćwiczenia ortograficzne oraz znać zasady ortograficzne.

PIERWSZA WIZYTA U PSYCHOLOGA LUB PEDAGOGA (DIAGNOZA)

Pierwsze badanie psychologiczne lub pedagogiczne (czas trwania badania 3 h).

Spotkanie diagnostyczne zaczynamy od rozmowy z rodzicem. Podczas przeprowadzania wywiadu dziecko przebywa w poczekalni. Rozmowa dotyczy zgłaszanego problemu. Jej celem jest poznanie potrzeb i oczekiwań rodziców oraz wskazanie optymalnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka, a także udzielenie wszelkich niezbędnych informacji.

Diagnoza to proces, którego celem jest wyjaśnienie przyczyn trudności w uczeniu się lub w zachowaniu. W trakcie badania dziecko otrzymuje zestaw różnorodnych zadań do wykonania. Mają one na celu sprawdzenie, czy istnieją jakieś przeszkody wpływające na osiąganie dobrych wyników w nauce. Pozwalają również na obserwację dziecka w nowej dla niego sytuacji wymagającej od niego wysiłku intelektualnego.

Po skończonej diagnozie specjalista omawia z rodzicami/opiekunami prawnymi wyniki przeprowadzonego badania. Dziecko w trakcie omawiana wyników przebywa w poczekalni. Diagnosta określa przyczyny zgłaszanych trudności oraz proponuje możliwe formy pomocy. Jest to czas, w którym opiekun może zadać pytanie oraz poprosić o wyjaśnienie niezrozumiałych kwestii.

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

Pierwsza wizyta logopedyczna (czas trwania badania 2 h) obejmuje:

Spotkanie diagnostyczne zaczynamy od rozmowy z rodzicem. Podczas przeprowadzania wywiadu dziecko przebywa w gabinecie. Rozmowa dotyczy zgłaszanego problemu.

Po skończonej diagnozie specjalista omawia z rodzicami/opiekunami prawnymi wyniki przeprowadzonego badania. Określa przyczyny zgłaszanych trudności oraz proponuje możliwe formy pomocy np. terapię logopedyczną na terenie naszej placówki (czas trwania 1 h). Wizyty umawiane są z terapeutą po zakończeniu spotkania.

Jeżeli zaistnieje potrzeba, logopeda zaleca konsultacje z innymi specjalistami, np. ortodontą, neurologiem, foniatrą, laryngologiem, psychologiem.