Kontrast
A A A
Zadzwoń 33 873-10-50 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. E i K Wojtyłów 16, 34 - 100 Wadowice

Opinie

Poradnia wydaje opinie w sprawie:

1. Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2. Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły.

3. Odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.

4. Spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego, lub obowiązku nauki poza szkołą.

5. Zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

6. Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej.

7. Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia.

8. Specyficznych trudności w uczeniu się.

9. Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.

10. Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy.

11. Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej.

12. Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.

13. Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.

14. Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu.

15. Objęcia ucznia/wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej.

16. Inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.