Kontrast
A A A
Zadzwoń 33 873-10-50 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. E i K Wojtyłów 16, 34 - 100 Wadowice

Procedura wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zespół Orzekający Poradni wydaje:

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole (w klasie I).

Do uzyskania opinii niezbędna jest następująca dokumentacja:

 1. Wypełniony osobiście wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka (druk do pobrania).
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, potwierdzające niepełnosprawność (druk do pobrania) lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół d/s Orzekania
  o Niepełnosprawności.
 3. Dokumentacja uzasadniająca wniosek, w szczególności wyniki obserwacji  i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, lekarskich.
 4. Dokumentacja dotycząca dziecka będąca w posiadaniu Poradni (wyniki przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych).

Opiekunowie prawni są zobowiązani dołączyć do wniosku kserokopię decyzji sądowej potwierdzającej  prawo do sprawowania opieki nad uczniem /dzieckiem.

Jeżeli wniosek  został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, dyrektor Poradni, w której działa zespół, niezwłocznie przekazuje wniosek do Poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.

Dyrektor Poradni zwraca wnioskodawcy wniosek o wydanie opinii z odpowiednim pouczeniem, jeżeli z treści wniosku wynika, że nie dotyczy on wydania opinii.

Wnioskodawcy są informowani pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Mają prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu i przedstawić na nim swoje stanowisko.

Procedura rozpatrywania wniosków:

 1. Przedstawienie dokumentacji dziecka przez członka Zespołu Orzekającego.
 2. Zespół Orzekający wydaje opinię większością głosów.
 3. W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.
 4. Z posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i członkowie Zespołu Orzekającego.
 5. Opinię przygotowuje członek Zespołu Orzekającego wyznaczony przez przewodniczącego.
 6. Opinię wnioskodawca może odebrać osobiście w Poradni w terminie do 14 dni od dnia posiedzenia Zespołu Orzekającego.
 7. Nieodebrane w terminie opinie są wysyłane pocztą listem poleconym na adres wnioskodawcy.
 8. Opinię doręcza się w jednym egzemplarzach. 
 9. Od wydanej opinii nie przysługuje odwołanie.