Kontrast
A A A
Zadzwoń 33 873-10-50 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. E i K Wojtyłów 16, 34 - 100 Wadowice

Procedura wydawania orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

Zespół Orzekający Poradni wydaje:

 1. Orzeczenia  o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci,  którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.
 2. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia zespół wydaje odpowiednio orzeczenie braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Do uzyskania orzeczenia niezbędna jest następująca dokumentacja:

 1. Wypełniony osobiście wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka (druk do pobrania).
 2. Dokumentacja uzasadniająca wniosek, w szczególności wyniki obserwacji  i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, lekarskich.
 3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia (druk do pobrania).
 4. Dokumentacja dotycząca dziecka będąca w posiadaniu Poradni (wyniki przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych).
 5. Opinia  wychowawcy (nauczycieli, specjalistów, terapeutów)  na temat ucznia/dziecka.

Opiekunowie prawni są zobowiązani dołączyć do wniosku kserokopię decyzji sądowej potwierdzającej  prawo do sprawowania opieki nad uczniem /dzieckiem.

Jeżeli wniosek  został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, dyrektor Poradni, w której działa zespół, niezwłocznie przekazuje wniosek do Poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.

Dyrektor Poradni zwraca wnioskodawcy wniosek o wydanie orzeczenia z odpowiednim pouczeniem, jeżeli z treści wniosku wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia.

Wnioskodawcy są informowani pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Mają prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu i przedstawić na nim swoje stanowisko.

Procedura rozpatrywania wniosków:

 1. Przedstawienie dokumentacji ucznia przez członka Zespołu Orzekającego.
 2. Zespół Orzekający wydaje orzeczenie większością głosów.
 3. W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.
 4. Z posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i członkowie Zespołu Orzekającego.
 5. Orzeczenie przygotowuje członek Zespołu Orzekającego wyznaczony przez przewodniczącego.
 6. Orzeczenie wnioskodawca może odebrać osobiście w Poradni w terminie do 14 dni od dnia posiedzenia Zespołu Orzekającego.
 7. Nieodebrane w terminie orzeczenia są wysyłane pocztą listem poleconym na adres wnioskodawcy.
 8. Orzeczenie doręcza się w jednym egzemplarzu.

Procedura odwoławcza:

 1. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
 2. Jeżeli Zespół Orzekający uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.
 3. Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.
 4. Zespół Orzekający jest obowiązany przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia z ust. 2.  
 5. Kurator oświaty zasięga, w miarę potrzeb, opinii psychologa, pedagoga, lekarza lub innego specjalisty.
 6. Od decyzji wydanej przez kuratora oświaty odwołanie nie przysługuje.