Przejdź do treści
slajder
slajder2
slajder3
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

Nabór na stanowisko pedagoga specjalnego

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wadowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: pedagog ASD. Nazwa i adres jednostki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. E. i K. Wojtyłów 16, Wadowice Stanowisko: nauczyciel - pedagog ASD Wymiar zatrudnienia: cały etat Czas trwania umowy: umowa na czas określony Wymagania związane ze stanowiskiem: do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: A. Niezbędne: 1) Ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna lub studia podyplomowe z zakresu wsparcia i diagnozy dzieci ze spektrum autyzmu. 2) Przygotowanie pedagogiczne. 3) Posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 4) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 5) Nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne. 6) Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 7) Nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 967) w okresie ostatnich 3 lat, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. 8) Stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku pedagoga specjalnego. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 1) Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży. 2) Udział w posiedzeniach Zespołu Orzekającego. 3) Prowadzenie szkoleń/warsztatów dla rodziców, nauczycieli i uczniów. 4) Wynagrodzenie: zgodne z uzyskanym stopniem awansu zawodowego nauczycieli. Warunki pracy na danym stanowisku: Wykorzystanie w pracy komputera stacjonarnego (lub laptopa) oraz drukarki, a także urządzeń biurowych: telefon, kserokopiarka. Wymagane dokumenty: 1) List motywacyjny i CV/życiorys, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej. 2) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. 3) Kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej. 4) Kserokopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego. 5) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza stanowi załącznik do ogłoszenia). 6) Oświadczenia kandydata: • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, • o posiadaniu obywatelstwa polskiego, • że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się wobec niej postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, • że nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1189), w okresie ostatnich 3 lat, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela – pedagoga, • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgonie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pedagoga. Termin i miejsce składania dokumentów: 1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie Poradni lub przesłać pocztą na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. E i K Wojtyłów 16, 34-100 Wadowice w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: ”Nabór na stanowisko pedagoga specjalnego” w terminie do dnia 14.09.2022 r. do godz. 12.00. 2) Aplikacje, które wpłyną do PPP po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. 3) Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Informację o zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci otrzymają telefonicznie.

Nabór na stanowisko logopedy

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wadowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: neurologopeda, logopeda. Nazwa i adres jednostki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. E. i K. Wojtyłów 16, Wadowice, Stanowisko: nauczyciel - logopeda Wymiar zatrudnienia: 0.55 etatu Czas trwania umowy: umowa na czas określony Wynagrodzenie: zgodne z awansem zawodowym nauczyciela Wymagania związane ze stanowiskiem: do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: A. Niezbędne: 1) ukończyła studia wyższe na kierunku logopedia oraz posiada przygotowanie pedagogiczne 2) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, 5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 6) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 967) w okresie ostatnich 3 lat, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, 7) stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku logopedy. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: a) diagnoza i terapia dzieci i młodzieży, b) udział w posiedzeniach Zespołu Orzekającego, c) prowadzenie szkoleń/warsztatów dla rodziców, nauczycieli i uczniów, Warunki pracy na danym stanowisku: wykorzystanie w pracy komputera stacjonarnego (lub laptopa) oraz drukarki, a także urządzeń biurowych: telefon, kserokopiarka. Wymagane dokumenty: a) List motywacyjny i CV/życiorys, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej, b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, c) kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej, d) kserokopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego, f) oświadczenia kandydata: • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, • o posiadaniu obywatelstwa polskiego, • że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się wobec niej postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, • że nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1189), w okresie ostatnich 3 lat, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela – pedagoga, • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgonie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko logopedy. Termin i miejsce składania dokumentów: 1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie Poradni lub przesłać pocztą na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. E i K Wojtyłów 16, 34-100 Wadowice w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: ”Nabór na stanowisko logopedy” w terminie do dnia 14.09.2022 r. do godz. 12.00. 2) Aplikacje, które wpłyną do PPP po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. 3) Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Informację o zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci otrzymają telefonicznie.

Pomoc psychologiczna i terapia dla osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych

Pomoc psychologiczna i terapia dla osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych

Szanowni Państwo, Informujemy, że w Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach, ul. E.K. Wojtyłów 4, będzie nieodpłatnie realizowana pomoc dla mieszkańców Gminy Wadowice, dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Gminy Wadowice, w ramach realizacji zadania publicznego „Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych”

15227